องค์ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่สำคัญของสภาท้องถิ่น

1. 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 สำหรับเมืองพัทยา)
4. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
5. 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2558
7. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเกิบรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
8. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
9. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
10. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
11. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล)
12. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.(ฉบับที่ 2 และ 3)