กฏหมาย ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
* พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
* พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
* ฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562)
* พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
* ฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
* พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 8  พ.ศ. 2553)
* พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
* พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
* พระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
* พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
* พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
* พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
* ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
* พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2534)
* พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
( พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒475 และ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ถูกยกเลิก)
* พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2558)
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2560)
* พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2559)
* พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
* พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
* พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2562)
* พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2554)
* พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2560)
* พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2560)
* พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
* พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแก่สัตว์ปีกจําพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
* พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติหมวด ๑หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๔๕
* ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4 พ.ศ.2562)
* พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
* พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5 พ.ศ.2558)
* พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
* พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
* พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
* ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
* กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓๑
* พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
* พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2556)
* พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2558)
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙