เอกสารภารกิจถ่ายโอน ที่เกี่ยวข้อง ของทต.เวียงพางคำ

* ภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย
* ภารกิจถ่ายโอนการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทให้ ทต.เวียงพางคำ(อบต.)
* การถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าให้แก่ ทต.เวียงพางคำ(อบต.)