คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กร

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต(แก้ทุจริต คิดฐานสอง)
แนวทางการลงโทษทางวินัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปค4) เทศบาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5) เทศบาล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปค4) กองการศึกษา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5) กองการศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปค4) กองคลัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5) กองคลัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปค4) สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5) สำนักปลัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปค4) กองช่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5 )กองช่าง
ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงพางคำ โดยสำนักยุตธรรมจังหวัดเชียงราย
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563(6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563(12 เดือน)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 (6 เดือน)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 (12 เดือน