แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น
   เพศ
ชาย
หญิง
   อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20-35 ปี
35 ปี ขึ้นไป
   การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
  ส่วนที่ 2 : ข้อมูลในการใช้บริการ
 2.1 ประเภทที่ใช่บริการ
    รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ป.1)     รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (ป.2)
    รถโดยสารธรรมดาไม่ปรับอากาศ     รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
    รถตู้โดยสาร  
 2.2 ท่านมาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายมากน้อยเพียงใด
    น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน     2-5 ครั้ง/เดือน
    6-15 ครั้ง/เดือน     มากกว่า 15 ครั้ง/เดือน
 2.3 ทานคาดหวังเรื่องใดมากที่สุดเมื่อใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย>
    การรักษาความปลอดภัย     การประชาสัมพันธ์ที่ดี
    การบริการที่ดี     สิ่งอำนวยความสะดวก
    ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารในด้านต่างๆ

การให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
ควรปรับปรุง
(1)
  3.1 ด้านให้บริการของเจ้าหน้าที่
  3.1.1 กิริยา มารยาท ความสุภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส
  3.1.2 การให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ
  3.1.3 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  3.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
  3.2.1 การให้บริการสะดวก รวดเร็ว
  3.2.2 ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย เช่น มีข้อมูลเส้นทาง/ป้ายแสดงเส้นทาง
  3.2.3 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง
  3.3 ด้านสถานที่(สถานี)
  3.3.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ เช่น ตัวอาคาร ชานชาลา ห้องสุขา เป็นต้น
  3.3.2 ความปลอดภัย เช่น ความสว่าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 3.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  3.4.1 ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้า มีคุณภาพ/ราคาเหมาะสม
  3.4.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เก้าอี้นั่งพักคอย โทรทัศน์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
 3.5 การบริหารงาน ตาม 15 ภารกิจ ดังนี้
  3.5.1 การบริหารช่องจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง เช่น ติดป้ายแสดงชื่อเส้นทางเดินรถในแต่ละช่องจอด,จัดสรรช่องจอดให้กับทุกบริษัทเดินรถที่เข้าใช้สถานีครบทุกเส้นทาง
  3.5.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ เช่นการจัดสรรพื้นทีในส่วนที่ไม่ใช่เป็นช่องจอดรถโดยสารประจำทาง จัดเป็นที่จอดรถประเภทอื่น,การแจ้งรายละเอียด กฏเกณฑ์การนำรถเข้าจอดให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
  3.5.3 การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร เช่นการจัดพื้นที่จำหนายตั๋วโดยสารอยู่ภายในอาคารสถานี,การติดป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารที่หน้าช่องขายตั๋วอย่างชัดเจน
  3.5.4 การจัดระบบการจราจรภายในสถานี เช่นการติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญลักษณ์การจราการได้อย่างเหมาะสม
  3.5.5 การรักษาความสะอาดภายในบริเวณสถานี เช่นการจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีเป็นประจำ
  3.5.6 การรัษาความปลอดภัย เช่นการจัดเจ้าหน้าที่(ตำรวจ/ทหาร/รปภ.) ดูแลความปลอดภัยในสถานีตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  3.5.7 การประชาสัมพันธ์และบริข้อมูลการเดินทาง โดยใช้วิธีเสียงตามสาย แผ่นพับแนะนำการเดินทาง,บอร์ดแสดงข้อมูลการเดินทาง
  3.5.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาภายในบริเวณสถานี เช่น การอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาคำนึงถึงความเหมาะสม ตำแหน่ง ที่ตั้ง รูปแบบ ภาพ และข้อความบรรยายบนแผ่นป้าย โดยคำสึงถึงศีลธรรมอันดีงาม ผลกระทบทางการเมืองและกฏหมาย รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
  3.5.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา เช่น การกำหนดอัตราค่าใช้บริการห้องสุขาอย่างเป็นธรรม,การจัดการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ
  3.5.10 การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม เช่น การติดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องดื่มไว้อย่างชัดเจน รวมถึงต้องไม่สูงกว่าราคาตามท้องตลาด
  3.5.11 การจัดให้มีบริการรับฝากของ เช่น การจัดหาพื้นที่สำหรับเป็นจุดรรับฝากของที่เหมาะสมและเพียงพอ
  3.5.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง เช่น การจัดหาสถานที่จอดรถรับจ้างสำหรับให้บริการประชาชนได้โดยสะดวกและปลอดภัย
  3.5.13 การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ เช่นการกำหนดจุดให้บริการรถเข็นสัมภาระโดยคำนนึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
  3.5.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งโดยปฏิบัติตามระเบียบราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบราชการ เช่น การเก็บอัตราค่าบริการในการดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางปะฃระกาศกำหนด
  3.5.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดหาสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยสำหรับใช้ดำเนินกิจการสถานีขนส่ง
    ส่วนที่ 4 :ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
     ข้อเสนอแนะ  
     ป้อนรหัส        เปลี่ยนรหัส..