รายงานข้อมูลการตรวจสอบฏีกา(งานตรวจสอบภายใน)
Login Name :-   ปี พ.ศ.      เดือน.      การตรวจข้อบกพร่อง