ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่13/6/2024
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 09:00-12:00 ประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมการประชุมงานวิจัยฯการท่องเที่ยว อพท. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์ สมคิด ปัญญานาย
     
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai   position: computer specialist
last update: 17 January 2024 Time: 21.00