ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่5/6/2024
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 06:00-16:30 อบรม อสม. โรงพยาบาลจัดอบรม กลุ่ม อสม.ต.เวียงพางคำ อื่นๆ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น
     
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai   position: computer specialist
last update: 17 January 2024 Time: 21.00