ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำปี พ.ศ. 2023
ลำดับ วันที่ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ
1. 11/1/2023 08:00-16:30 โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.9 ซอย 7, +สำนักปลัดเทศบาล+ งานพัฒนาชุมชน
2. 12/1/2023 07:30-17:00 โครงการสานสัมพันธ์สร้างสายใยรักในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดอบรมตามโครงการฯ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 55 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,สวนนายเกา ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ งานพัฒนาชุมชน
3. 24/5/2023 09.00-15.00 โครงการนำร่องศูนย์รีไซเคิล โครงการ นำร่องศูนย์รีไซเคิลขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก และการบริหารจัดการขยะตามหลักการ ๓ Rs สนับสนุนแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2566) อื่นๆ,โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ธุรการสป.
4. 26/5/2023 09.00-16.00 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 (สปสช.) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ธุรการสป.
5. 12/7/2023 13.30-16:00 ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +กองการศึกษา+ ธุรการกองการศึกษา
6. 13/7/2023 13.00-16:30 อบรมระบบการใช้ GPS มฟล. การอบรมระบบการใช้ GPS มฟล. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ห้องประชุมนางนอน งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ธุรการสป.
7. 14/7/2023 09.00-15.00 โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร : รุ่นที่ 2) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวกมลธิดา ดอกไม้
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00