ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำปี 2024
ลำดับ วันที่ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ
1. 6/1/2024 06:00-16:30 test เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,-กรุณาเลือก-, +สำนักปลัดเทศบาล+ งานตรวจสอบภายใน sss
2. 2/2/2024 06:00-16:30 ติดตามงานของอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สายเข้าติดตามงานราชการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ น.ส.กาญจนา คำปัน
3. 16/2/2024 16:00-17:30 ประชุมคณะครู กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานธุรการ(กองการศึกษา) ธุรการกองการศึกษา
4. 20/2/2024 09.30-12.00 เทศบาลตำบลบ้านต้า เข้าดูงานบริหารกองทุน สปสช จำนวน 34 ท่าน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ งานส่งเสริมป้องกันฯ
5. 22/2/2024 13.00-เป็นต้นไป ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 50 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสมคิด ปัญญานาย
6. 29/2/2024 14:00-16:30 อบต.แม่ตืน จ.ลำพูน ศึกษาดูงาน อบต.แม่ตืน จ.ลำพูน ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ประชาสัมพันธ์
7. 29/2/2024 09:30-เป็นต้นไป ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ด้วยสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้กำหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานธุรการ(สป.) นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
8. 12/3/2024 13.30-16:00 ประชุมซักซ้อมการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายอเนชา คำมาบุตร
9. 13/3/2024 09.00-12.00 ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ธุรการสป.
10. 18/3/2024 08.30-16:30 โครงการครอบครัวอิ่มสุข ผู้สูงอายุอิ่มใจ กิจกรรมการบรรยายช่วงเช้า และกิจกรรมแบ่งกลุ่มช่วงบ่าย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ธุรการสป.
11. 19/3/2024 09.00-16:30 สอบพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ จัดสอบพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2567 (4 อัตรา) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,เทศบาลตำบลเวียงพางคำ งานการเจ้าหน้าที่ นางสาวสายสุนีย์ ภิระ งานการเจ้าหน้าที่
12. 22/3/2024 08.30-16:30 โครงการอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำหอมแห้งและลิปปาล์ม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ธุรการสป.
13. 28/3/2024 09.00-12.00 โครงการส่งเสริมการจ้างงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน สัมภาษณ์ผู้สมัครจ้างปฏิบัติงานตามโครงการฯ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ธุรการสป.
14. 22/4/2024 08:30-17:00 จัดอบรม มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +กองช่าง+ ธุรการกองช่าง
15. 8/5/2024 08.00-16:30 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีในยุคปัจจุบัน จัดอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงพางคำ จำนวน 40 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ณิรัตนากรณ์
16. 9/5/2024 09:00-12:00 อบรม อสม. อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ อสม. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น
17. 21/5/2024 09:30-12:00 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานธุรการ(กองการศึกษา) ธุรการกองการศึกษา
18. 30/5/2024 09:00-เป็นต้นไป ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปีพ.ศ.2567 สภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
19. 5/6/2024 06:00-16:30 อบรม อสม. โรงพยาบาลจัดอบรม กลุ่ม อสม.ต.เวียงพางคำ อื่นๆ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น
20. 6/6/2024 09.30-12.00 ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ณิรัตนากรณ์
21. 13/6/2024 09:00-12:00 ประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมการประชุมงานวิจัยฯการท่องเที่ยว อพท. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์
22. 20/6/2024 08.30-16:30 โครงการอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี อบรมให้ความรู้การทำอาลัว เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ณิรัตนากรณ์
23. 5/7/2024 13.00-16:30 ประชุมแกนนำ อสม.เวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจ์ โดย นายสมศักดิ์ พรหมมินทร์
24. 12/7/2024 13.00-16:30 ประชุม สปสช. งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจ์ นางสาวเบญจพร ทองคำ
25. 12/7/2024 09.30-12.00 ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ ประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ธุรการสป.
     
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai   position: computer specialist
last update: 17 January 2024 Time: 21.00