เลขที่คำร้อง 116/2566
แบบคำร้องทั่วไป
  เขียนที่ ระบบออนไลน์
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ชร.
  วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนท่อระบายน้ำของบ้านเช่าสกปรกมีขยะสิงปฎิกูลในรางระบายจนน้ำเหม็นเน่าส่งกลิ่นเหม็น
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
                 ด้วยข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ทัศนา สุยะฟู อายุ 51 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 3-5709-00557-86-0
ภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 91/3 หมู่ที่ 4 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0954474215 ข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้
                 ข้าพเเจ้ามีความประสงค์ อยากให้เต้าของบ้านเช่าทำท่อระบายน้ำให้ถูกวิธี มีฝาปิดรางยิ่งดี ออกกฎให้ผู้เช่าดูแลความสะอาดไม่ให้เอาไก่ไปเลี้ยงหลังห้องเช่าเพราะเหม็นขี้ไก่มาก ขี้ไก่ไหลลงน้ำยิ่งเหม็น น้ำขังดำส่งกลิ่นเข้าบ้านมาก ด้านข้างคนร้องเรียนจึงก่อกำแพงปิดเป็นระยะนานหลายปีเปิดไม่ได้เลย อยากให้ทางเทศบาลมาตรวจดูได้ค่ะ
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
   
ลงชื่อ...ทัศนา สุยะฟู...ผู้ยื่นคำร้อง
( ทัศนา สุยะฟู )
 
ข้อนำเรียนเสนอของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   ควมเห็นของหัวหน้าสำนัก/กอง
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
 
(..........................................................)   (..........................................................)
ตำแหน่ง....................................   ตำแหน่ง....................................
......./............................/........   ......./............................/........
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล   ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีฯ
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
 
........................................   ..........................................................
(..........................................................)   ( นายฉัตรชัย ชัยศิริ )
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ   นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
......./............................/........   ......./............................/........