เลขที่คำร้อง 3/2560
แบบคำร้อง งานรถตักหน้าขุดหลัง
  เขียนที่ ระบบออนไลน์
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ชร.
  วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
                 ด้วยข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล นายเสาร์คำ คำเหลือง อายุ 50 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 3-5709-00204-44-0
ภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0898540794 ข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้
                 ข้าพเเจ้ามีความประสงค์ ขุดตักรั้วที่ล้มขวางทางน้ำสาธารณะ หมู่ 4 (ทดสอบ)
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
   
ลงชื่อ...นายเสาร์คำ คำเหลือง...ผู้ยื่นคำร้อง
( นายเสาร์คำ คำเหลือง )
 
ข้อนำเรียนเสนอของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   ควมเห็นของหัวหน้าสำนัก/กอง
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
 
(..........................................................)   (..........................................................)
ตำแหน่ง....................................   ตำแหน่ง....................................
......./............................/........   ......./............................/........
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล   ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีฯ
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
 
........................................   ..........................................................
(..........................................................)   ( นายฉัตรชัย ชัยศิริ )
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ   นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
......./............................/........   ......./............................/........