เลขที่คำร้อง 37/2561
แบบคำร้อง งานซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว
  เขียนที่ ระบบออนไลน์
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ชร.
  วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
                 ด้วยข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล นายวสันต์ ลังกากาศ อายุ 40 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 3-5709-00210-64-8
ภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 130/1 หมู่ที่ 5 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0947457152 ข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้
                 ข้าพเเจ้ามีความประสงค์ ซ่อมไฟกิ่ง 1.ซอยรุ่งเจริญ 9 ตรงสามแยกบ้านนางหล้าเมืองมา 2.ซอยรุ่งเจริญ 7 หน้าบ้านลุงป๊อก 3.ซอย 12 ถึง ซอยรุ่งเจริญ 21 4.ซอยรุ่งเจริญ 22
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
   
ลงชื่อ...นายวสันต์ ลังกากาศ...ผู้ยื่นคำร้อง
( นายวสันต์ ลังกากาศ )
 
ข้อนำเรียนเสนอของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   ควมเห็นของหัวหน้าสำนัก/กอง
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
 
(..........................................................)   (..........................................................)
ตำแหน่ง....................................   ตำแหน่ง....................................
......./............................/........   ......./............................/........
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล   ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีฯ
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
........................................................................   ........................................................................
 
........................................   ..........................................................
(..........................................................)   ( นายฉัตรชัย ชัยศิริ )
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ   นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
......./............................/........   ......./............................/........