แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
   

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาอุสมบท

แบบใบลากิจ ลาป่วย(นักศึกษาฝึกงาน)
แบบใบขอยกเลิกวันลา