มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลำดับ
สายงาน
เลือกดู
1
นักบริหารงานท้องถิ่น
2
นักบริหารงานทั่วไป
3
นักบริหารงานการคลัง
4
นักบริหารงานช่าง
5
นักบริหารงานสาธารณสุข
6
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
7
นักบริหารงานประปา
8
นักบริหารงานการศึกษา
9
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
10
นักบริหารงานการเกษตร
11
นักจัดการงานทั่วไป
12
นักทรัพยากรบุคคล
13
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
15
นิติกร
16
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17
นักวิชาการเงินและบัญชี
18
นักวิชาการคลัง
19
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
20
นักวิชาการพัสดุ
21
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
22
นักวิชาการพาณิชย์
23
นักประชาสัมพันธ์
24
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
25
นักวิเทศสัมพันธ์
26
นักวิชาการเกษตร
27
นักวิชาการประมง
28
นักวิชาการสวนสาธารณะ
29
นักวิทยาศาสตร์
30
นักวิชาการสาธาณสุข
31
พยาบาลวิชาชีพ
32
นักกายภาพบำบัด
33
นักอาชีวบำบัด
34
แพทย์แผนไทย
35
นักวิชาการสุขาภิบาล
36
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
37
นักโภชนาการ
38
นักเทคนิคการแพทย์
39
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
40
นักรังสีการแพทย์
41
เภสัชกร
42
ทันตแพทย์
43
นายสัตวแพทย์
44
นายแพทย์
45
วิศวกรโยธา
46
สถาปนิก
47
นักผังเมือง
48
วิศวกรเครื่องกล
49
วิศวกรไฟฟ้า.
50
วิศวกรสุขาภิบาล
51
นักจัดการงานช่าง
52
นักพัฒนาชุมชน
53
นักสังคมสงเคราะห์
54
นักวิชาการศึกษา
55
บรรณารักษ์
56
นักวิชาการวัฒนธรรม
57
นักสันทนาการ
58
นักพัฒนาการกีฬา
59
ภัณฑารักษ์
60
นักจัดการงานเทศกิจ
61
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
62
เจ้าพนักงานธุรการ
63
เจ้าพนักงานทะเบียน
64
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
65
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
66
เจ้าพนักงานการคลัง
67
เจ้าพนักงานพัสดุ
68
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
69
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
70
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
71
เจ้าพนักงานการเกษตร
72
เจ้าพนักงานประมง
73
เจ้าพนักงานสัตวบาล
74
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
75
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
76
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
77
พยาบาลเทคนิค
78
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
79
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
80
โภชนาการ
81
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
82
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
83
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
84
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
85
สัตวแพทย์
86
นายช่างโยธา
87
นายช่างเขียนแบบ
88
นายช่างสำรวจ
89
นายช่างผังเมือง
90
นายช่างเครื่องกล
91
นายช่างไฟฟ้า
92
เจ้าพนักงานประปา
93
นายช่างศิลป์
94
นายช่างภาพ
95
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
96
เจ้าพนักงานห้องสมุด
97
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
98
เจ้าพนักงานเทศกิจ
99
เจ้าพนักงานป้องกัน
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
Copyright by :- Nutda jabjainai     Position :- Computer Specialist