เรื่องที่ขอรับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
จนท.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
จนท.ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ
จนท.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
การออกแบบอาคาร
1
1
1
1
"%"การออกแบบอาคาร
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
1
1
1
1
"%"การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การใช้ Internet ตำบล
1
1
1
1
"%"การใช้ Internet ตำบล
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
114
224
119
457
1
345
111
1
119
335
1
1
"%"การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
24.95%
49.02%
26.04%
100.00%
0.22%
75.49%
24.29%
0.22%
26.04%
73.30%
0.22%
0.22%
การชำระภาษีป้าย
90
178
29
297
209
87
1
2
28
267
"%"การชำระภาษีป้าย
30.30%
59.93%
9.76%
100.00%
70.37%
29.29%
0.34%
0.67%
9.43%
89.90%

การชำระภาษีบำรุงท้องที่
118
236
88
442
323
118
1
1
88
353
"%"การชำระภาษีบำรุงท้องที่
26.70%
53.39%
19.91%
100.00%
73.08%
26.70%
0.23%
0.23%
19.91%
79.86%
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1
1
1
1
"%"การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
2
1
2
1
2
1
2
1
"%"การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
66.67%
33.33%
66.67%
33.33%
66.67%
33.33%
66.67%
33.33%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
40
130
40
210
120
90
40
170
"%"การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
19.05%
61.90%
19.05%
100.00%
57.14%
42.86%
19.05%
80.95%

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
109
297
93
1
1
497
1
1
280
220
93
407
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21.80%
59.40%
18.60%
0.20%
0.20%
99.40%
0.20%
0.20%
56.00%
44.00%
18.60%
81.40%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
2
9
2
1
13
1
7
6
1
2
11
1
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
14.29%
64.29%
14.29%
7.14%
92.86%
7.14%
50.00%
42.86%
7.14%
14.29%
78.57%

7.14%

การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
6
13
5
1
1
23
1
2
14
11
1
5
21
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
23.08%
50.00%
19.23%
3.85%
3.85%
88.46%
3.85%
7.69%
53.85%
42.31%
3.85%
19.23%
80.77%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
81
189
40
310
1
240
68
1
40
267
3
"%"การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
26.13%
60.97%
12.90%
100.00%
0.32%
77.42%
21.94%
0.32%
12.90%
86.13%
0.97%

การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
68
175
40
283
215
68
40
243
"%"การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
24.03%
61.84%
14.13%
100.00%
75.97%
24.03%
14.13%
85.87%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1
1
1
1
"%"การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

"%"