เรื่องที่ขอรับบริการ
ด้านการะบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
การออกแบบอาคาร
1
1
1
1
"%"การออกแบบอาคาร
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
1
1
1
1
"%"การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การใช้ Internet ตำบล
1
1
1
1
"%"การใช้ Internet ตำบล
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
119
226
112
119
338
231
226
345
112
"%"การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
26.04%
49.45%
24.51%
26.04%
73.96%
50.55%
49.45%
75.49%
24.51%
การชำระภาษีป้าย
1
29
176
91
29
268
120
177
206
91
"%"การชำระภาษีป้าย
0.34%
9.76%
59.26%
30.64%
9.76%
90.24%
40.40%
59.60%
69.36%
30.64%
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
88
236
118
2
88
351
1
206
236
324
118
"%"การชำระภาษีบำรุงท้องที่
19.91%
53.39%
26.70%
0.45%
19.91%
79.41%
0.23%
46.61%
53.39%
73.30%
26.70%
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1
1
1
1
"%"การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
2
1
2
1
2
1
2
1
"%"การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
66.67%
33.33%
66.67%
33.33%
66.67%
33.33%
66.67%
33.33%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
40
130
40
40
170
80
130
170
40
"%"การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
19.05%
61.90%
19.05%
19.05%
80.95%
38.10%
61.90%
80.95%
19.05%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
93
328
78
1
1
92
406
1
1
170
329
1
421
78
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
18.60%
65.60%
15.60%
0.20%
0.20%
18.40%
81.20%
0.20%
0.20%
34.00%
65.80%
0.20%
84.20%
15.60%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
1
1
8
4
2
10
1
1
4
8
1
1
9
3
1
1
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
7.14%
7.14%
57.14%
28.57%
14.29%
71.43%
7.14%
7.14%
28.57%
57.14%
7.14%
7.14%
64.29%
21.43%
7.14%
7.14%
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
5
17
4
5
21
9
17
22
4
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
19.23%
65.38%
15.38%
19.23%
80.77%
34.62%
65.38%
84.62%
15.38%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
40
149
121
40
270
161
149
189
121
"%"การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12.90%
48.06%
39.03%
12.90%
87.10%
51.94%
48.06%
60.97%
39.03%
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
40
136
107
1
40
242
147
136
176
107
"%"การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
14.13%
48.06%
37.81%
0.35%
14.13%
85.51%
51.94%
48.06%
62.19%
37.81%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1
1
1
1
"%"การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
"%"