ส่วนที่ ๒ จำนวนครั้งของงานบริการต่างๆ
หัวข้อ
จำนวนความคิดเห็น
คิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด(2550) ครั้ง
การออกแบบอาคาร
1
0.04%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
1
0.04%
การใช้ Internet ตำบล
1
0.04%
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
457
17.92%
การชำระภาษีป้าย
297
11.65%
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
442
17.33%
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1
0.04%
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
3
0.12%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
210
8.24%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
500
19.61%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
14
0.55%
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
26
1.02%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
310
12.16%
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
283
11.10%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1
0.04%
3
0.12%