เรื่องที่ขอรับบริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการเช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ ในการบริการสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสมอ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
การออกแบบอาคาร
1
1
1
1
"%"การออกแบบอาคาร
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
1
1
1
1
"%"การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การใช้ Internet ตำบล
1
1
1
1
"%"การใช้ Internet ตำบล
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
343
114
231
226
1
230
226
231
224
1
1
"%"การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
75.05%
24.95%
50.55%
49.45%
0.22%
50.33%
49.45%
50.55%
49.02%
0.22%
0.22%
การชำระภาษีป้าย
207
90
120
177
1
119
175
2
120
176
1
"%"การชำระภาษีป้าย
69.70%
30.30%
40.40%
59.60%
0.34%
40.07%
58.92%
0.67%
40.40%
59.26%
0.34%
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
324
118
206
236
205
236
1
205
235
1
1
"%"การชำระภาษีบำรุงท้องที่
73.30%
26.70%
46.61%
53.39%
46.38%
53.39%
0.23%
46.38%
53.17%
0.23%
0.23%
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1
1
1
1
"%"การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"%"การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
130
40
20
20
210
40
170
80
130
"%"การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
61.90%
19.05%
9.52%
9.52%
100.00%
19.05%
80.95%
38.10%
61.90%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1
296
109
46
48
1
170
282
47
124
329
47
171
282
47
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
0.20%
59.20%
21.80%
9.20%
9.60%
0.20%
34.00%
56.40%
9.40%
24.80%
65.80%
9.40%
34.20%
56.40%
9.40%
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
10
2
1
1
1
4
6
2
1
3
8
3
1
4
6
3
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
71.43%
14.29%
7.14%
7.14%
7.14%
28.57%
42.86%
14.29%
7.14%
21.43%
57.14%
21.43%
7.14%
28.57%
42.86%
21.43%
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
15
6
3
2
9
15
2
7
17
2
9
15
2
"%"การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
57.69%
23.08%
11.54%
7.69%
34.62%
57.69%
7.69%
26.92%
65.38%
7.69%
34.62%
57.69%
7.69%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
229
81
161
149
160
149
1
161
149
"%"การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
73.87%
26.13%
51.94%
48.06%
51.61%
48.06%
0.32%
51.94%
48.06%
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
215
68
147
136
147
136
146
136
1
"%"การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
75.97%
24.03%
51.94%
48.06%
51.94%
48.06%
51.59%
48.06%
0.35%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1
1
1
1
"%"การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
"%"