ส่วนที่ ๔ เทศบาลตำบลเวียงพางคำควรปรับปรุงด้านใดบ้าง
หัวข้อ
จำนวนความคิดเห็น
คิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด(2550) คน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
12
0.47%
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
14
0.55%
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
13
0.51%
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
13
0.51%
ด้านบริการการรับชำระภาษี
13
0.51%
ด้านบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
12
0.47%
อื่นๆ
15
0.59%
ด้านอื่นๆ เช่น....
 1
อนุญาตก่อสร้างอาคารช้า
 2
ให้มีช่องทางบริการมากกว่านี้
 3
ที่นั่งรอ
 4
ที่จอดรถไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ...