ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ                 
                    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๐ กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
                    
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เป็นศูนย์บริการที่เอื้อประโยชน์ ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ ในบริการที่หลากหลาย  ณ จุดบริการเดียว ได้รวมกระบวนงานจำนวน ๑๗ กระบวนงานมาไว้ ณ จุดบริการ เช่น

  งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงาน
  งานใบอนุญาตสต่างๆ
  งานออกใบหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  แบบคำร้อง
  แบบคำขอรับการสงเคราะห์
  การบริการรับเรื่องร้องเรียน
  คำร้องขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน
  แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  หนังสือรับรองก่อสร้างบ้าน
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙
  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

  ช่องทางการเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ :- ที่ตั้งบริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย   ๕๗๓๑๐
โทร. ๐๕๓-๖๔๖-๕๖๙  โทรสาร ๐๕๓-๖๔๖-๕๖๙