ค้นหาข้อมูลใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย/ต่ออายุใบอนุญาต
ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหาเฉพาะรายการใดรายการหนี่งเท่านั้น
ชื่อ-สกุล ผู้ขอ: (พิมพ์เฉพาะชื่อ)
ชื่อร้าน/กิจการ: (พิมพ์ชื่อบางส่วน)