ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เพิ่มข้อมูล


ประเภทคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด
โทรศัพท์
ที่อยู่
E-Mail
** หากมีการระบุ e-mail ไว้ จะได้รับการแจ้งเตือนไปยัง e-mail ที่ระบุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการดำเนินการ