ระบบสารสนเทศสมรรถนะบุคลากรภายใน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
มาตรฐานตำแหน่ง  สมรรถนะบุคคล
ค้นหาสมรรถนะบุคคล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ชื่อพนักงาน:
(พิมพ์เฉพาะชื่อ)
 
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
Copyright by :- Nutda jabjainai     Position :- Computer Specialist