บันทึกการลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 5665
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือของพนักงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
ชื่อ-สกุล :
*