***ข่าวสิ่งแวดล้อม***

  ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
  ปลูกป่าด้วยใจเรา บรรเทาโลกร้อน
  ใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัดคุ้มค่า และเป็นการอนุรักษ์พลังงาน?
  การทำเสวียน ลดการเผาในที่โล่งแจ้งและการจัดการขยะอินทรีย์
  ปรากฏการณ์เอลนีโญ
  ความรู้เรื่องฟางข้าว
  ขยะและการจัดการขยะด้วย 3R
  โครงการประปาภูเขา
  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสักนิดโปรดช่วยกันติดตั้งบ่อดักไขมัน