รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ ทต.เวียงพางคำ
   
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(2557-2559) ประจำปี พ.ศ. 2557