***ข่าวกิจการสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ***

  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป(2565)
  บันทึกรายงานการประชุมสภา ทต.เวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (จากอำเภอแม่สาย)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564
  หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือนัดประชุมสภา ทต.เวียงพางค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  หนังสือ การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2564
  ประกาศ การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 (ส่งประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน)
  หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 (ส่งสมาชิกสภา)
  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564
  หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัวสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564
  ประกาศนัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564
  รายงานการประชุมสภา ทต.เวียงพางคำ ครั้งแรก ปี2564
  รายงานการประชุมสภา ทต.เวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563.pdf
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตีตำบลเวียงพางคำ เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศปิดรายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี 2564
  ประธานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งแรก ปี 2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  ประการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ประจำปี 2563
  ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  ประกาศเรียกสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี 2563
  ประกาศนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ปี 62
  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ปี 62
  ประกาศนัดประชุมสภา สมัยที่ 4 ปี 62
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ปี 62
  ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2562
  ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 62
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562
  ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ปี 2562
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ปี 2562
  ประกาศอำเภอแม่สาย เรียกประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 62
  ประกาศการกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2562
  ประกาศนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562
  ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำสมัยสามัญ สมัยสามัญ 2 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563
  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563
  ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563
  ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
  บันทึกประชุมสภาเทศบาลฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้ง 1 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561
  ประกาศการนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศสภาฯเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  ประกาศการนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ประกาศการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2561
  ประกาศการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ก.ค.2561 ประจำปี 2561
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.ค. 2561 ประจำปี 2561
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561
  ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยแรกในปีถัดไป
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2560
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศนัดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกในปีถัดไป
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25593
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การนัดประชุมสภาเทสบาลคตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
  การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559
  การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559
  การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี ๒๕๕8
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2556
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393