***ข่าวประชาสัมพันธ์***

  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกครูผู้สอน-คณิตศาสตร์
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 3/2549
  ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 2/2549
  ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 1/2549
  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง(จ้างเหมาบริการ)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง (จ้างเหมาบริการ)
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง(จ้างเหมาบริการ)
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพ : หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ : หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมา-2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยสอน(สาขาวิทย์ศาสตร์) และครูพี่เลี้ยง
  ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้ช่วยครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง (ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย)
  ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ช่วยครูภาษาไทย ประจำปี 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอก ภาษาไทย)
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(ครูผู้สอน)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน
  แผนการดำเนินงาน เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านวัฒนธรรมการอ่าน
  แผนดำเนินการความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน ประจำปี 2563
  ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  ประกาศ รายชื่อจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดภายในเขตทต.เวียงพางคำ
  ประกาศ รับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชีจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดภายในเขตทต.เวียงพางคำ
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แจ้งการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง./ชง.)
  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เกณฑ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานฤดูหนาวอำเภอแม่สาย ประจำปี 2562
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา(ผู้ช่วยครูผู้สอน)
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยสอน (วิชาเอกทั่วไป)
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้ช่วยสอน(จ้างเหมาบริการ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น ผู้ช่วยครูผู้สอน(จ้างเหมาบริการ)
  แบบหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้ช่วย(จ้างเหมาบริการ)
  มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
  ประกาศเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) ให้มารายงานตัว (เพิ่มเติม)
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รางวัลศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงพางคำ ดีเด่น
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน พ.ศ.2562
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน นักศีกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน พ.ศ.2562
  ประชาสัมพันธ์วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 2562
  ประชาสัมพันธ์วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประชาสัมพันธ์วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประชาสัมพันธ์การับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนและประชาชนทั่วไป งานฤดูหนาวและงานของดีอำเภอแม่สาย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒
  การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  แจ้งให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันการรับสิทธิเบี้ยยังชีพ
  ประกาศ ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
  ขอประกาศประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผลการเข้ารับการสรรหาและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ ครั้งที่ 2/2561
  ประกาศผลการเข้ารับการสรรหาและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
  แผนกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อการเกษตร
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
  คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงพางคำ
  ขอความร่วมมือประชาชนในการเข้าออกพื้นที่ป่า
  แจ้งผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นำส่งเอกสารเพิ่มเติม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผช.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ขอเชิญสมัตรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยการเงินและบัญชี)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยการเงินและบัญชี)
  ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม/โรงทาน งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีเผาดอกไม้จันทน์
  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู) โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน) (ฉบับที่ 2)
  ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง อาสากู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ(ครู)
  การประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู) โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  แผนที่สอบวัดความรู้ การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู) โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  กำหนดการ การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู)
  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (ครู)
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560-2564 )
  หนองแหวนนิวส์ฉบับที่ 14 (มกราคม-มีนาคม 2559)
  หนองแหวนนิวส์ฉบับที่ 15 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
  หนองแหวนนิวส์ฉบับที่ 16 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
  หนองแหวนนิวส์ฉบับที่ 17 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
  ประกาศขยายระยะเวลาการส่งภาพถ่ายร่วมประกวด เสน่ห์เวียงพางคำฯ
  ประกาศขยายระยะเวลาการส่งภาพถ่ายร่วมประกวด
  โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ปะกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  การประเมินสมรรถนะ ในการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ยาว 161.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 – 1.00 เมตร ซอยร้านลาบลุงใจ๋ - ลำห้วยมะกอกหวาน หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสมบัติ ศรียอง หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายเงิน ไชโย หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศรีสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมซอยสามสบาย หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการส่วนงานบริการภายในเทศบาลฯ
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดหาวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบน้ำดูแลต้นไม้เกาะกลางถนนพหลโยธิน
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 47 รายการ ครั้งที่ 2
  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นอยู่เวรปฏิบัติงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
  เปรียบเทียบรายได้ย้อนหลัง ๓ ปี
  ประชาสัมพันธ์ รายงานรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่ิมิใช่งานก่อสร้าง
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 (ท้ายซอยไปรษณีย์) และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียด โครงงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเสริมผิวแผสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยโรงเรียนเอกทวีวิทย์ หมู่ที่ 4 และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียด โครงงการซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay) สายสี่แยกบายพาส - แยกทางเข้าบ้านนานา หมู่ที 9 และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์งานสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย
  จดหมายข่าวหนองแหวนนิวส์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๐
  จดหมายข่าวหนองแหวนนิวส์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘
  จดหมายข่าวหนองแหวนนิวส์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างร้านค้ากลุ่มองค์กรอาชีพ
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน มกราคม 2557
  ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลงานของนักเรียนเยาวชน
  เชิญนักเรียนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี ๒๕๕๗
  กำหนดการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557
  ขอเชิญร่วมแข่งขันและร่วมรับชมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557
  ประชาสัมพันธ์และสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำประจำปี ๒๕๕๗
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน พฤศจิกายน 2556
  แนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยและโคมควันในช่วงเทศการลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๖
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน ตุลาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน กันยายน 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน สิงหาคม 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน กรกฎาคม 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน มิถุนายน 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน พฤษภาคม 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน เมษายน 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน กุมภาพันธ์ 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน มกราคม 2556
  จดหมายข่าวหนองแหวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑(๒)
  จดหมายข่าวหนองแหวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒(๑)
  จดหมายข่าวหนองแหวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑(๑)
  จดหมายข่าวหนองแหวน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒(๒)
  การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ๑
  การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ๒ (อุทกภัย)
  การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ๓ (วาตภัย)
  การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ๔ (โคลนถล่ม)
  การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ๕
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข ประจำเดือน เม.ย.2556
  กำหนดการประเพณีสงกรานต์
  ประกาศ ทต.เวียงพางคำ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓
  เชิญร่วมงานตักบาตรพระ ๓ แผนดิน ๓,๓๓๓ รูป
  ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำประจำปี ๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง การนำราคาปานกลางที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  บอกกล่าวแถลงไขประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕
  คำแนะนำและการปฏิบัติตนในภาวะมลพิษจากหมอกควันไฟสำหรับประชาชน
  7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน
  มาตรการลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า
  การนำราคาปานกลางที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๖
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเข้าสำรวจตรวจทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี ประจำปี ๒๕๕๖
  บอกกล่าวแถลงไขเดือนตุลาคม 2555
  แผนการศึกษาสร้างประชาคมอาเซียน
  แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงราย
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน มกราคม 2555
  ตารางควบคุมระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ขั้นตอนการยื่นใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (กรณีครบวาระ)
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี2555
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2556
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2556
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน ต.ค.54
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน ก.ย.54
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน มี.ค.54
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน ก.พ.54
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล เดือน มิ.ย.53
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน พ.ค.53
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน มิ.ย.53
  วารสารบอกกล่าวแถลงไข เดือน ก.ค.53
  คูปองสะสมแต้มโครงการลดทิ้งลดใช้ถุงใหญ่ใบเดียว
  แบบฟอร์มใช้ในการเลื่อนระดับนอกควบของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑,๒
  วารสารบอกกล่าวแถลงไขเดือน เมษายน 2553
  ผลการตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ ประเภทเด็กและเยาวชน
  ผลการตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ ประเภทชุมชน / หมู่บ้าน (ต่อ)
  ผลการตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ ประเภทชุมชน / หมู่บ้าน
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393