***ข่าวงานบริหารงานบุคคล***

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ
  ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ประมวลจริยธรรม พ.ศ.2562
  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล
  ประกาศ การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
  ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
  ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  แผนพัฒนาบุคลากรปี 61-63
  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ ผลการเข้ารับการสรรหาและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนังงานจ้าง และ สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู)
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 6/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 5/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 2/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 1/2559
  ประกาศ ผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงปบระมาณ 2559
  ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ครั้งที่ ๑)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศ ผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานบริหาร
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
  ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(คนงานทั่วไป)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
  ประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาล
  ประกาศ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
  ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)ของการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
  ประกาศ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (ภาค ก. และภาค ข.) ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1
  ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)ของการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
  ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘)เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฝ่่ายอำนวยการ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล๘ ( นักบริหารงานทั่วไป ๘ )
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๘ ( นักบริหารงานทั่วไป ๘ )สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  ข้อหารือวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้การศึกษาระดับปริญญาโท
  ประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศ ทต.เวียงพางคำ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓
  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  การขอกำหนดฝ่าย
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตาแหน่งพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๙)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๖
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  รับสมัครพนักงานจ้าง(ประเภทจ้างเหมาบริการ)ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
  การแต่งกายเข้าร่วมงานรัฐพิธี
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
  เอกสารประกอบแบบประเมินของพนักงานจ้าง ประจำปี 2555
  การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555
  แบบประเมินประกอบการพิจารณาผลงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
  คู่มือบันทึกผลงานความดีและพฤติกรรมการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๕
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่งและวิทยฐาะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(เพิ่มเติม)
  การสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล
  คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร
  สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ค่าเช่าบ้าน บำเหน็จบำนาญ และอื่นๆ)
  คำถาม-คำตอบ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.
  คำถาม-คำตอบ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปท.
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล
  ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....(ที่ผ่านคกก.กฤษฎีกาแล้ว)
  เอกสารประกอบการเสนอเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ)ของสายงานทั่วไปและสายงานวิชาชีพเฉพาะ
  ประกาศสอบคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๓
  คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง
  ปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อปท.
  คุณสมบัติของผู้เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(นอกระดับควบ)
  การเลื่อนระดับนอกระดับควบของข้าราชการทหาร มาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
  สรุปขั้นตอนในการเลื่อนระดับ(ในระดับควบ) ขั้นต่ำและขั้นสูง
  การสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง พนง.ครูของอปท. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
  การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ใหม่)
  แนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
  การย้ายพนักงานจ้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำของเทศบาลและอบต.
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ และบัญชีอัตราค่าจ้าง
  การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
  เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๕๓
  บัญชีกรอกและรวมคะแนนในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำเรื่อง การประกาศผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  รายละเอียดของชุดวิชาที่สอบพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ แนบท้ายประกาศฯ
  บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393