***ข้อมูลการเงินการคลัง***

  รายงานผลของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ทต.เวียงพางคำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2653 ไตรมาสที่ 4
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2653 ไตรมาสที่ 3
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2653 ไตรมาสที่ 2
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2653 ไตรมาสที่ 1
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2653
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก
  รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2562
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  งบแสดงผลการดำเนินงาน 12 เดือน
  งบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือน แรก
  รายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
  รายงานการรับ จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
  รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
  รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
  งบแสดงสถานะการเงินปี ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราาคม ๒๕๕๖
  ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
  งบแสดงสถานะการเงินปี ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕
  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
  รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปี ๒๕๕๒
  รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393