***แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง***

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2565
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2565
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2565
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2566
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2564
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2564
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2564
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2564
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2561
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2561
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2560
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2559
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฏาคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2558
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2557
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มาราคม 2556
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2555
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2555
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2555
  23. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2554
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ งวดที่๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๔)
  21. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2554
  20. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤษภาคม 2554
  19. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2554
  18. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2554
  17. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธํ์ 2554
  16. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2554
  15. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2553
  13. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2553
  12. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2553
  11. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2553
  9. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2553
  7. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เมษายน 2553
  6. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2553
  5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2553
  4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2553
  3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2552
  2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2552
  1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2552
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393