***ข้อมูลรายงานการประชุมประชาคมสัญจร***

  รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 5/2560
  รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 4/2560
  รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 3/2560
  รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 2/2560
  รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 1/2560
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมประชาคมสัญจรครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕
   
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393