***ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงในอาคาร ขนาดปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม และถังน้ำยาโฟม พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมติดตั้ง Guard Rail ถนนสายดอยช้างงู หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย
  ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมเสริมไหล่ทาง ซอย 13 หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนศูนย์บำบัดยาเสพติด บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนศูนย์บำบัดยาเสพติด บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมหลังคาฌาปนสถานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย 2 บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย เชื่อมต่อถนนสายทางบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 จากสุสาน ถึง ถนนสาย เลียบดอย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางขึ้นสุสาน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยมิถุนายนฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 (ช่วงบน ทิศใต้) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 4-5 หน้าบ้าน นายเฉลียว ทาเศรษฐ์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 3-4 หน้าบ้านนางยุพิน พันปัญญา หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายทางบ้านห้วยน้ำริน เชื่อมต่อถ้ำผาจม หมู่ที่ 1
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแม่สายแกรนวิว (ช่วงล่าง) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงในอาคาร ขนาดปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม และถังน้ำยาโฟม พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงในอาคาร ขนาดปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม และถังน้ำยาโฟม พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน
  ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงในอาคาร ขนาดปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม และถังน้ำยาโฟม พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงในอาคาร ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม และถังน้ำยาโฟม พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยสถานธรรม (ฝั่งตะวันตก) บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยตัด 3-5 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  การประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 สนามยิงปืน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำผาเรือ 3 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเสี้ยวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 6-7 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 3-4 หน้าบ้านนางจารี โสภา (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แค็บ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แค็บ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  การประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่ง
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ดอยช้างงู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอู่เชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างถนนคสล.ซอย 7/3 หมู่ที่10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย7/2 หมู่ที่10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตก หมู่ที่6 บ้านผาหมี
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตกข้างศาลาคุ้มม้าลายปากซอย 19 หมู่ที่6 บ้านผาหมี
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ช.1 หมู่ทีุ่ บ้านผาหมี
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยตัดจากซอยรุ่งเจริญ 9 (หน้าบ้านนายสมบูรณ์ แรงทอง) หมู่ที่5
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทำทางลาดชันภายในสถานีขนส่งอำเภอแม่สายเพื่อปรับปรุงทางลาดชันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอแม่สาย
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาผิดซอยมกราคมฝั่งมิศตะวันออก ม.ที่4 ป่ายางใหม่
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดซอยพฤษภาคม ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 6 สุดซอย (ทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 9-11 (๒ ฝั่งถนน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาในอาคารขนส่ง
  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งแม่สาย
  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าในอาคารสถานีขนส่งแม่สาย
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9 (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8 (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเลียบดอย จากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 - บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียงพางคำ
  ยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
  ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
  ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณลำห้วยมะกอกหวานทางไปศูนย์ลูกหญิง หมู่ที่ 4
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุมหลังคาสนามเด็กเล่น รั้ว เสาธง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซ่อมแซมไหล่ทางตามภารกิจถ่ายโอนการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนบริเวณถนนลาดยาง ชร 2137 บ้านป่าเหมือด-บ้านผาหมี
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  เอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสมบัติ ศรียอง หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ราคากลาง 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
  เอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคำลือกาศ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ราคากลาง 114,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  เอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายเงิน ไชโย หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ วงเงินงบประมาณ 58,800.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
  เอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยภิระบรรณ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ วงเงินงบประมาณ 104,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)
  เอกกสาร2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศรีสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ วงเงินงบประมาณ 84,000.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  เอกสาร1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมซอยสามสบาย หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ วงเงินงบประมาณ 47,000.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๘ โครงการ
  ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทาง ชร.2173 บ้านป่าเหมือด – บ้านผาหมี
  ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน ๕ ศูนย์ เทศบา
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๖
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนํ้าริน หมู่ที๗
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที๕
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ หมู่๔
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี หมู่๖
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่๙
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโมครงการก่อสร้างจำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศเกาะกลางถนนพหลโยธิ
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย๔ หมู่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่ ตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าเหมา โครงการซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงสู่บ้านผาหมี
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑๔ โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
  ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอยงาม หลังศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 2
  ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล
  ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
  ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ
  สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) จากบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
  สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  สอบราคาจ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง
  สอบราคาจ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง
  สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
  สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
  สอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายภายในและอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
  ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4
  ประกาศเรื่อง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕7
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือด
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ด้านทิศตะวันตกใต้วัดป่าเหมือด หมู่ที่ 9
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก ซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องประชุมหนองแหวน
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำเพื่อรองรับการบริการประชาชน เป็นโครงการต่อเติมโรงครัว ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงพาน หมู่ที่ 3
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยงาม หมู่ที่ 2
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต๊ะต้องใจบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรง บ้านแม่สาย หมู่ที่ 1
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและซ่อมแซมหอประชุมศาลารวมใจ หมู่ที่ 5
  ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาอย่างบูรณาการบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
  ประกาศเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
  ประกาศเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ ๙
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี หมู่ที่ 6
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องรับรองประชาชนของนายกเทศมนตรี
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ ๘
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ ๙
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐
  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสิงคโปร์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอยงาม
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพชุมชน – ต้านภัยยาเสพติด ตำบลเวียงพางคำ
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมก่อสร้างถนนคสล. ซอยหมู่บ้านวัลยา หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 17 ชนิด
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอย11 หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดร่งเจริญ
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย6/5 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณ ซอย6/2 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณซอยลำห้อยคอกหมู หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางลาดยาง (Asphaltic Concrete) บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 แม่สายแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. และงานรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกเพื่อลดอุบัติเหตุ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553 (ช่วงปิดภาคเรียน)
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393