***อื่นๆ***

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี 2565
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑
  รายละเอียดบัญชีรายรับ–รายจ่ายสถานีขนส่งผู้สารอำเภอแม่สายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗–กันยายน ๒๕๕๘
  สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
  แผนการดำเนินงาน ปี 2554
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  เอกสารประกอบกรณีไฟไหม้
  โล่ปปช.
  รูปโล่พระปกเกล้า
  ร่างเอกสารประชาสัมพันธ์ รางวัลพระปกเกล้าและรางวัลป้องกันปราบปรามทุจริต
  คำกล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
  คำกล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
  รายงานผลศูนย์ถ่ายทอดเคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลเวียงพางคำ ปี 2552
  บันทึกขออนุมัติวันพ่อ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393