แบบฟอร์มเอกสารประกอบการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน  
ตัวอย่างรายงานเดินทางไปราชการ  
บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างโครงการ  
บันทึกข้อความขอผลัดส่งใบสำคัญ  
บันทึกข้อความขอรายงานการฝึกอบรม  
บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ  
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดหาพัสดุ  
บันทึกข้อความขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์  
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อหรือจ้าง  
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินตามโครงการ  
บันทึกข้อความขอโอนเงินงบประมาณ  
บันทึกข้อความถอนคืนหลักประกันสัญญา  
บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่ารับรอง  
บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
บันทึกข้อความ ว.119  
บันทึกข้อความสำรองค่าปะยาง  
บันทึกขอส่งใช้ยืมงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ  
บันทึกขออนุมัติกันเงินรายจ่าย  
แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน  
แบบเบิกค่าศึกษาบุตร  
หนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล  
ใบสำคัญรับเงินกรณีผู้รับหลายคน  
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร