ข้อมูลพรรณไม้ตามโครงการอนุลักษณ์พันธุ์กรรมพืช
ข้อมูลพรรณไม้(ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
ลำดับ
ชื่อพรรณไม้
ภาพ
กางขี้มอด
กาสะลองคำ
แก้วเจ้าจอม
ขนุน
เขือง
จำปี
ดีปลี
ต้นโพธิ์
ตะลิงปิง
10  ไทร
11  พญาสัตบรรณ
12  พะยอม
13  มะเกี๋ยง
14  สัก
15  สาละลังกา
16  หูกระจง
17  หูกวาง