***กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทต.เวียงพางคำ***

  ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้้นที่เพิ่มเติม
  เครือข่ายชุมชนชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เทศบาลตำบลสระโบสถ์
  ลดหวาน มัน เค็ม ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ อบต.บ้านเกาะ
  ลดหวาน มัน เค็ม ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
  การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
  ความปลอดภัยในเด็ก (Child Safety)
  การบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการสมวัยระดับตำบลคอนรู
  เพื่อคุณภาพเด็กไทย พึงใส่ใจส่งเสริมป้องกันโรค(3) Smart Kid&Smart Health เทศบาลนครภูเก็ต
  เพื่อคุณภาพเด็กไทย พึงใส่ใจส่งเสริมป้องกันโรค(2) Smart Kid&Smart Health
  เพื่อคุณภาพเด็กไทย พึงใส่ใจส่งเสริมป้องกันโรค(1) Smart Kid&Smart Health
  บทบาท อปท.กับนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในพื้นที่
  โครงการ
  กำหนดการประชุม 20 กรกฎาคม 2560
  Ex 04_จ้างลูกจ้างเหมาชั่วคราว_สบช
  Ex 03_ จัดซื้อครุภัณฑ์_สบช
  Ex 02_พัฒนาศักยภาพกรรมการ_สบช
  Ex 01_ ประชุมกรรมการ_สบช
  Ex 01_ ฟื้นฟูสมรรถภาพ(ผู้พิการ)_สบช
  Ex 04_ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(เด็กเล็ก)_สบช
  Ex 03_แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เด็กเล็ก)_สบช
  Ex 02_พัฒนาการเรียนรู้(เด็กเล็ก)_สบช
  Ex 01_เฝ้าระวังพัฒนาการ(เด็กเล็ก)_สบช
  Ex 03_ ปลอดบุหรี่ในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง)_สบช
  Ex 02_ โครงการ CCA(กลุ่มเสี่ยง)_สบช
  Ex 01_ ปก.ไข้เลือดออก(กลุ่มเสี่ยง)_สบช
  รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
  ตัวอย่างโครงการกองทุน สปสช.ที่ทำได้ไม่ได้
  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพางค(ปี ๒๕๕๘
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  แผนปฏิบัติงาน โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเวียงพางคำประจำปี ๒๕๕๕
  จดหมายข่าวกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
  จดหมายข่าวกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
  จดหมายข่าวกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือนตุลาคม 2553
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393