***ข้อมูลรายงานการประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน***

  รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 (ครั้งที่ 6/2560)
  วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 4/2560)
  วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม (4/2560)
  รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 3/2560)
  วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 (3/2560)
  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่2/2560)
  วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (2/2560)
  รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 (1/2560)
  รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 (ครั้งที่ 12/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ครั้งที่ 11/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ครั้งที่ 10/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 9/2559)
  รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2559 (ครั้งที่ 8/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ครั้งที่ 2/2559)
  รายงานการประชุมเดือนเมษายน 2559 (ครั้งที่ 7/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 (ครั้งที่ 6/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ครั้งที่ 5/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 (ครั้งที่ 4/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 (ครั้งที่่ 3/2559)
  รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 (ครั้งที่ 1/2559)
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
   
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393