***คำสั่ง/ประกาศ***

  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นอยู่เวรปฏิบัติงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 739 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 738 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 737/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 736/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 580 /2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 580 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 579 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 578 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 583/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 582/2558 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 507 / ๒๕๕8 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 506 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 505 /2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 427 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 428 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 426 / ๒๕๕8 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ 364 / ๒๕๕8 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 363 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ – สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 362 / ๒๕๕8 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2556
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1
  ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)ตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
  ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปีพ.ศ.2557
  ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินครบรอบระยะเวลา4ปี(ภาษีบำรุงท้องที่)
  คำสั่งอยู่เวรวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
  คำสั่งอยู่เวรพักเที่ยง ประจำเดือน ตุลาคม 2556
  คำสั่งอยู่เวรประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
  คำสั่งอยู่เวรประจำศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 739/2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กันยายน 2556
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 738 / ๒๕๕6 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจำจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 737 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำสำนักงาน ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน กันยายน 2556
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ 736 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ ประจำเดือน กันยายน 2556
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2555
  เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2554
  แผนยุทธศาสตร์2554-2558.pdf
  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2554
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนป่าเหมือดสันติสุข
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนป่าเหมือดรุ่งเจริญ
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนป่ายางใหม่
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนถ้ำผาจม
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี2555
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพชุมชน – ต้านภัยยาเสพติด ตำบลเวียงพางคำ
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมก่อสร้างถนนคสล. ซอยหมู่บ้านวัลยา หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  คำสั่งเวรเดือน เมษายน 2553
  ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ ประเภทเด็กและเยาวชน
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การรับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชี จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประจำปี ๒๕๕๒ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่องการรับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประสงค์รับจ้างทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่องขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถึงแนวคิดในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
  ประกาศ ขยายเวลาการเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๓ กพ.๒๕๕๒
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่องกำหนดจุดวางถังขยะ กำหนดเวลาการเก็บขน กำหนดเส้นทางการเก็บขน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
  คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติราชการแทนของรองนายกเทศมนตรี
  (ทดสอบ)การมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393