ระบบปฎิทินนัดหมายระบบแบบคำร้องระบบอนุมัติงานก่อสร้างระบบทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงคู่มือสำหรับประชาชนระบบเผยแพร่เอกสารระบบจองห้องประชุมระบบสารบรรณ ระบบรับความช่วยเหลือของประชาชน
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนระบบบันทึกบัญชีระบบเลือกตั้งระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาท้องถิ่นระบบเบี้ยยังชีพระบบฐานข้อมูลกลางระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอัตรากำลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะปี ๕๘ระบบe-officeองค์ระบบความผิดทางละเมิดและแพ่งแบบสำรวจภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจทต.เวียงพางคำค้นหาข้อมูลการอนุมัติงานก่อสร้างแบบคำรัองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบฟอร์มที่ใช้งานบริหารงานบุคคลระบบค้นหาทะเบียนหนังสือรับทต.เวียงพางคำดัชนีสืบค้นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทต.เวียงพางคำเอกสารแบบฟอร์มศูนย์บริการร่วมทต.เวียงพางคำระบบสารสนเทศการควบคุมภายในระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมสมรรถนะบุคคลแบบสอบความพึงพอใจผู้ใช้งานสถานีขนส่งผลแบบคำร้อง