***เอกสารแชร์เพื่อนร่วมงาน***

  ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
  คู่มือการติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลักและแชร์ข้อมูลภายในของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ(ใหม่ปี 65)
  รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)-ส่วนที่ 1
  รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)-ส่วนที่ 2
  รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2567
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมืองเชียงราย จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
  รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย ประจำปี 2560
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการส่วนงานบริการภายในเทศบาล
  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๕๙
  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๕๘
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  7แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี2558
  6ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ปี2558
  5ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการปี2558
  4ส่วนที่5ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งงานปี2558
  3คำอธิบายรายละเอียดของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
  2เอกสารบัญชีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานของพนักงานฯปี2558
  1แบบบรรยายลักษณะงาน(JobDescription)ปี2558
  แบบปะเมินราชการ ๒๕๕๗ ด้านการบริการสาธารณะ
  แบบปะเมินราชการ ๒๕๕๗ ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง
  แบบประเมินราชการ ปี ๒๕๕๗ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  แบบประเมินราชการ ปี ๒๕๕๗ ด้านการบริหารจัดการ
  รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  แบบฟอร์มใบอนุมัติส่งข้อความสั้น(SMS)
  จดหมายข่าว หนองแหวนนิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2556-มิถุนายน 2556
  จดหมายข่าว หนองแหวนนิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2556-มีนาคม 2556
  จดหมายข่าว หนองแหวนนิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555-ธันวาคม 2555
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 (รวมทุกแผนงาน-หน่วยงาน)
  11.รายงานงบประมาณรายจ่าย แยกตาม งบ หมวด ประเภทรายจ่าย
  10.รายงานประมาณการรายจ่าย
  9.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
  8.รายงานประมาณการรายรับ
  7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
  6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
  5.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
  4.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
  3.รายละเอียดประมาณการรายรับ
  เอกสารแจ้งเวียนฯ ข้อสรุปข้อบกพร่อง สตง. 8 พ.ค.2556
  เอกสารแจ้งเวียนพนักงานเทศบาลฯ ผลประชุม8 พ.ค.2556
  เอกสารแจ้งเวียนฯ ข้อสรุปข้อบกพร่อง สตง. 10 เม.ย.2556
  เอกสารแจ้งเวียนพนักงานเทศบาลฯ ผลประชุม10 เม.ย.2556
  เอกสารคู่มือแนวทางการบริการประชาชน
  11.ตัวอย่างคำสั่งเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลภายนอก
  10.แบบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
  9.ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ 2556
  8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ส่วนที่ 6
  8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ส่วนที่ 5
  8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ส่วนที่ 4
  8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ส่วนที่ 3
  8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ส่วนที่ 2
  8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ส่วนที่ 1
  7.ตารางสรุปผลการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ ความรู้ และทักษะประจำสายงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  6.เอกสารการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินสมรรถนะ
  5.คำอธิบาย/คำจำกัดความ ความรู้ที่จำเป็นในงาน
  4.แบบประเมินสมรรถนะประจำสายงานของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  3.แบบประเมินสมรรถนะของพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ทต.เวียงพางคำ
  2.แบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  1.คำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ/ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  93เจ้าพนักงานการเกษตร.pdf
  88เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.pdf
  81นายช่างสำรวจ.pdf
  78นายช่างภาพ.pdf
  79นายช่างโยธา.pdf
  77นายช่างไฟฟ้า.pdf
  67เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
  66เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน.pdf
  65เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf
  63เจ้าพนักงานธุรการ.pdf
  62เจ้าพนักงานเทศกิจ.pdf
  61เจ้าพนักงานทะเบียน.pdf
  59เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
  55นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf
  46วิศวกรโยธา.pdf
  42พยาบาลวิชาชีพ.pdf
  41นักทรัพยากรบุคคล.pdf
  39นิติกร.pdf
  31นักวิชาการสันทนาการ.pdf
  27นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf
  25นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
  24นักวิชาการผังเมือง.pdf
  23นักวิชาการประชาสัมพันธ์.pdf
  21นักวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf
  20นักวิชาการสุขาภิบาล.pdf
  19นักวิชาการสิ่งแวดล้อม.pdf
  17นักวิชาการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ.pdf
  16นักวิชาการศึกษา.pdf
  14นักจัดการงานทั่วไป.pdf
  13นักวิชาการทะเบียนและบัตร.pdf
  10นักวิชาการเกษตร.pdf
  ภาพข่าวหนังสือเชียงรายนิว
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติภูมิท้องถิ่นของสถาบันพระปกเกล้า
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393